قرارداد ها - گروه حقوقی لیبرا

قرارداد های داخلی و خارجی(بين المللی)

1.قرارداد های ساده ی داخلی و خارجی:

منظور از قرارداد های ساده ی، قرارداد های عادی خريد و فروش انواع کالا، ماشين آلات و انواع خدمات  است. دراين واحد مشاورين حقوقی ووکلائی با تحصيلات کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی و با حداقل پنج سال تجربه با دفتر همکاری دارند. خدمات حقوقی همکاران در اين واحد عبارتست از: مذاکرات مقدماتی و مستند سازی توافقات اصولی وجزئی، تهيه پيش نويس ومتن نهائی قرارداد، حل وفصل دوستانه اختلافات قراردادی ونهايتاً طرح يا دفاع از دعاوی مطروحه درمراجع صالحه اعم ازمحاکم يا مراجع داوری داخلی و خارجی.

 2.واحد قرارداد های پيچيده و چند جانبه داخلی و خارجی:

منظور ازقرارداد های پيچيده و چند جانبه قرارداد هائی هستند مانند: قرارداد های پروژه های بزرگ صنايع نفت وگاز، پتروشيمی، صنايع ريلی، تشکيل کنسرسيوم، سفارش ساخت ماشين آلات سنگين و قرارداد های همکاری های چند جانبه(joint venture)  که اغلب با مساله مهم انتقال تکنولوژی همراه است.

درواحد قرارداد ها اساتيد ووکلائی با عالی ترين تحصيلات دانشگاهی دررشته حقوق خصوصی( دکترای حقوق) ومسلط به زبان انگليسی يا فرانسه يا هردو زبان و باحد اقل ده سال سابقه کاری مرتبط، با اين دفتر همکاری دارند. با توجه به اهميت فوق العاده اين نوع قرارداد ها، موکلين می توانند، قبل ازانعقاد قرارداد خريد خدمات حقوقی ، رزومه مستند  تحصيلی وتجربی مشاور حقوقی را بررسی نمايند. بسته خدمات تخصصی حقوقی در اين زمينه، تمام مراحل قراردادی از جمله موارد زير را در بر می گيرد:

مذاکرات مقدماتی ومستند سازی توافقات اصولی وجزئی، تهيه پيش نويس ومتن نهائی قرارداد باکمک تيم های فنی و مالی، نظارت براجرای تعهدات قراردادی، امورضمانت نامه های بانکی، انجام مکاتبات مهمی که بار مالی و حقوقی دارند، حل وفصل دوستانه اختلافات قراردادی ونهايتاً طرح يا دفاع از دعاوی مطروحه نزد مراجع صالحه اعم ازمحاکم يا مراجع داوری داخلی و خارجی.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839