قبول وکالت ایرانیان - گروه حقوقی لیبرا


مشکل حقوقی يا اداری داريد؟ می خواهيد درمراجع قضائی، داوری، اداری و نهاد ها يا شرکتهای دولتی و خصوصی ازحقوق خود دفاع کنيد؟ سندی را می خواهيد امضاء کنيد؟
مايليد در جلسه مهمی درايران نماينده داشته باشيد؟ سندی را میخواهيد امضاء کند؟ نگران نباشيد وکلا ومشاورين حقوقی با تجربه ما، به عنوان وکيل يا نماينده قانونی شما به موقع و به بهترين شيوه قانونی جای خالی شما را پرخواهند کرد وگزارش کامل اقدامات خود را دراولين فرصت به شما خواهند داد.
وکلا، تکليف قانونی دارند که حساب وصول مطالبات موکلين وهزينه های مرتبط را به آنان اعلام دارند. ما در اين مورد به شما گزارش کتبی خواهيم داد.
در دفتر ما، پيام های تلفنی شما در تمام ساعات شبانه روز ضبط خواهد شد، تا دراولين فرصت به آن ها پاسخ داده شود. شماهمواره، ازطريق تلفن،ايميل، قکس وديگر امکانات ارتباطی با وکيل خود در تماس خواهيد بود.
مشاوره حقوقی از طريق تلفن، ايميل ، ويدئو کنفرانس نيز امکان پذير است.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839