اخذ ویزا - گروه حقوقی لیبرا

در گروه حقوقی لیبرا  اساتيدحقوق، حقوقدانان ووکلای دادگستری با تحصيلات عاليه حقوق در تخصص های مختلف با هم همکاری  می کنند، تا خدمات حرفه ای خود را، در زمينه های متنوع حقوقی ودربالاترين سطح کيفی، به هموطنان گرامی ارائه دهند.   
تعهد ما به موکلين ومراجعين خود، دقت صداقت ، رعايت حفظ حريم اطلاعات شخصی موکلين و استفاده از تمام امکانات  موجود حقوقی برای حصول نتيجه نهائی موثرو طلوب است، نتيجه ای که منافع موکل را محدوده حق وعدالت تامين نمايد.
سياست خدماتی گروه حقوقی ليبرا برمبنای اصول زير استواراست:
کسب رضايت موکلين ومراجعين:
در گروه حقوقی ليبرا، کسب رضايت موکلين ومراجعين درپايان ارائه خدمات حقوقی يک اصل مهم و خدشه ناپذير است، چرا که ما اعتقاد  راسخ داريم که آنچه به يک موسسه حقوقی ارزش و اعتبار میدهد، ارائه خدمات کيفی، مناسب و به موقع است.
ارائه خدمات تخصصی حقوقی:
گستردگی وپيچيدگی دعاوی ومشکلات حقوقی وکيفری به اندازه ای است که ارائه خدمات، در همه انواع آن، توسط يک وکيل دادگستری يا حقوقدان مشکل آفرين خواهد بود. برای ارائه خدمات کيفی و حصول نتيجه مطلوب و درنتيجه حفظ منافع موکلين و مراجعين چاره ای نيست جزاين که وکلا وحقوقدانان در تخصص های دانشگاهی خود فعاليت کنند.  حقوقدان متخصص حقوق جزا و جرم شناسی فقط درامورکيفری، آن هم در چند حوزه فعاليت کند، امور قرارداد های تجاری و بازرگانی خريد وفروش کالا، خدمات  و انتقال فن آوری به متخصص حقوق خصوصی سپرده شود و...
آگاهی موکلين از تخصص های حقوقی در زمان انتخاب وکيل دادگستری ومشاورحقوقی، مانند هر انتخاب ديگر، بسيار مهم است .مشکلات حقوقی وقتی دبه سر انجام مطلوب می رسند که به  حقوقدان متخصص سپرده شود. متاسفانه زيان انتخاب نادرست وکيل را درنهايت فقط موکل يا انتخاب کننده خواهد پرداخت، و گاه تاوان انتخاب نادرست بسيار سنگين است.
در کشور های مترقی هروکيل دادکستری يا مشاورحقوقی خود را موظف می داند که حوزه فعاليت تخصصی خود را اعلام و فقط درهمان زمينه فعاليت کند. با مروری دراينترنت و بازديد از سايت های دفاتر حقوقی معتبر، ملاحظه خواهيد کرد که گاه  بيش ازصد وکيل بايک دفتر حقوقی همکاری دارند، ولی هريک فقط در رشته ای که درآن  تحصيلات مرتبط و تجربه کافی دارند کار می پذيرند.
درکشورما شايد در اثرعدم دقت موکلين، که درواقع خريداران خدمات حقوقی هستند، اين تفکيک درحوزه های کاری به وضوح نمايان نيست.
گروه حقوقی ليبرا، با اعتقاد به تخصص های علم حقوق، تا حد امکان و با توجه به تعداد دعاوی در هر زمينه،  واحد های تخصصی مشروحه زير، با هدف حفظ بهتر منافع موکلين، به وجود آورده است:
1.واحد وصول مطالبات:
متشکل ازوکلای دادگستری با حد اقل سه سال تجربه دردعاوی مرتبط باچک، سفته ،برات، ضمانت نامه وتعهدات کتبی  و..

2.واحد دعاوی کيفری کوچک وساده:
با همکاری گروهی ازوکلای دادگستری با حد اقل سه سال تجربه در دعاوی کيفری کوچک وساده مانند سرقت، جرح و ضرب، کلاهبرداری، اختلاس،  ارتشاء ، حمل و توزيع مواد مخدرو...

3.واحد دعاوی کيفری مهم و پيچيده:
متشکل ازوکلای دادگستری با مدرک کارشناسی ارشد درحقوق جزا و حد اقل پنج سال تجربه دردعاوی کيفری مهم و پيچيده نظير: سرقت مسلحانه، راهزنی، آدم ربائی، قتل، تعرضات جنسی، قاچاق انسان وجرايم با ند های سازمان يافته و...

4.واحد دعاوی خانواده:
با مشارکت گروهی ازوکلای دادگستری با حداقل پنج سال تجربه در دعاوی مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مهريه، نفقه، نسب، فرزند خواندگی، ارث، وصيت و...

5.واحد دعاوی، اراضی، املاک و مستغلات:
با حضورگروهی ازوکلای دادگستری با حداقل پنج سال تجربه دردعاوی مرتبط با مبايعه نامه ها، معاملات اراضی و املاک، زمين های داير وباير شهری، خريد و فروش املاک، اجاره ، رهن آن ها، پيش خريد آپارتمان يا فروش واحد های در دست ساخت و...

6.واحد قرارداد های ساده ی داخلی و خارجی:
منظور از قرارداد های ساده ی، قرارداد های عادی خريد و فروش انواع کالا، ماشين آلات و انواع خدمات  است. در اين واحد مشاورين حقوقی ووکلائی با تحصيلات کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی و با حداقل پنج سال تجربه با دفتر همکاری دارند. خدمات حقوقی همکاران در اين واحد عبارتست از: مذاکرات مقدماتی و مستند سازی توافقات اصولی وجزئی، تهيه پيش نويس ومتن نهائی قرارداد، حل وفصل دوستانه اختلافات قراردادی ونهايتاً طرح يا دفاع از دعاوی مطروحه درمراجع صالحه اعم ازمحاکم يا مراجع داوری داخلی و خارجی.
7.واحد قرارداد های پيچيده و چند جانبه داخلی و خارجی:
منظور ازقرارداد های پيچيده و چند جانبه قرارداد هائی هستند مانند: قرارداد های پروژه های بزرگ صنايع نفت وگاز، پتروشيمی، صنايع ريلی، تشکيل کنسرسيوم، سفارش ساخت ماشين آلات سنگين و قرارداد های همکاری های چند جانبه(joint venture)  که اغلب با مساله مهم انتقال تکنولوژی همراه است.

در اين واحد اساتيد ووکلائی با عالی ترين تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق خصوصی( دکترای حقوق) ومسلط به زبان انگليسی يا فرانسه يا هردو زبان و با حد اقل ده سال سابقه کاری مرتبط، با اين دفتر همکاری دارند.
با توجه به اهميت فوق العاده اين نوع قرارداد ها، موکلين می توانند، قبل از نعقاد قرارداد خريد خدمات حقوقی ، رزومه مستند  تحصيلی وتجربی مشاور حقوقی را بررسی نمايند.
بسته خدمات تخصصی حقوقی در اين زمينه، تمام مراحل قراردادی از جمله موارد زير را در بر می گيرد:
مذاکرات مقدماتی و مستند سازی توافقات اصولی وجزئی، تهيه پيش نويس ومتن نهائی قرارداد با کمک تيم های فنی و مالی، نظارت براجرای تعهدات قراردادی، امور ضمانت نامه های بانکی، انجام مکاتبات مهمی که بار مالی و حقوقی دارند، حل وفصل دوستانه اختلافات قراردادی ونهايتاً طرح يا دفاع از دعاوی مطروحه نزد مراجع صالحه اعم ازمحاکم يا مراجع داوری داخلی و خارجی.
8.واحد امور شرکت ها:
خدمات تخصصی اين واحد کليه امور مرتبط با شرکت ها را شامل می شود از جمله: تهيه اساسنامه و ائين نامه های مالی ، معاملاتی و اداری شرکت، تنظيم شرکت نامه، برگزاری مجمع موسس و ساير مجامع ، ثبت شرکت، انجام مناقصات و مزايد ها، بازرسی و تهيه گزارش مالی و حقوقی از فعاليت های شرکت، امور مالياتی، گمرکی، قرارداد های بيمه وحمل ونقل و...
در اين واحد تعدادی ازوکلا ومشاورين حقوقی متخصص در حقوق تجارت با حداقل پنج سال تجربه با اين دفتر همکاری دارند.
9.واحد امور مرتبط با داوری بين المللی و دعاوی ايرانيان خارج از کشور:
همکاران ما در اين واحد با تحصيلات کارشناسی ارشد دررشته حقوق بين الملل با حداقل پنج سال تجربه و با تسلط به زبان انگليسی در امور مربوط به داوری های داخلی و بين المللی و همچنين دعاوی خانوادگی و مشکلات ارث و وصيت ايرانيانی که همسر يا بستگان خارجی دارند فعاليت می کنند.
موضوع طلاق ، حضانت فرزندان، تقسيم اموال زندگی مشترک و ارث و وصيت درحقوق خارجی وقتی با قوانين داخلی در تعارض هستند، مساله پيچيده تعارض قوانين را مطرح می کند. حصول نتيجه مطلوب در اين موارد مستلزم دانش حقوقی، شناخت نظام حقوقی خارجی، تجربه و تسلط به زبان انگليسی است.

10.واحد مشاوره حقوقی و خدمات فوری وسيار:
در اين واحد وکلاومشاورين متخصص وبا تجربه به کسانی که مايلند شخصاً مشکلات حقوقی خود را درمراجع قضائی، داوری و کميسيون های مالياتی پيگيری کنند خدمات مشاوره حقوقی می دهند از جمله: تهيه متن شکوائيه، دادخواست، لايحه دفاعی ويا توجيه حقوقی متقاضی برای طرح يا دفاع از دعاوی مطروحه.
علاوه براين وکلاومشاورين اين واحد می توانند با هماهنگی قبلی و با حضور در محل، شما را درحل وقصل مشکلات حقوقی ياری دهند و اوراق مهم مانند: مبايعه نامه، قرارداد و اسناد عادی و رسمی آماده شده را قبل از امضاء از نظر بار حقوقی و مالی و حفظ منافع شما کنترل و اصلاح نمايند.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839