وصول ضمانت نامه - گروه حقوقی لیبرا

و يا نتوانسته ايد ضمانت نامه بانکی خود را درآن کشورها يا درهرکشورديگر به موقع وصول کنيد، نگران دوری راه و هزينه های سنگين نباشيد.

دفتر ما با موسسات ودفاترحقوقی اغلب کشور ها همکاری متقابل دارد و از راه دور مشکل شما توسط همکاران محلی ما حل و فصل خواهد شد ويا درصورت نياز،مشاور حقوقی متخصص و مسلط به زبان خارجی به آن کشور اعزام خواهد شد.

هيچ مشکل حقوقی را رها نکنيد، چرا که ممکن است طرف خارجی با اقدامات قانونی درمحل بتواند حکم محکوميت شما را اخذودر نهايت اموال شما را درايران توقيف کند.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839