مذاکره و تنظیم قرارداد - گروه حقوقی لیبراقرارداد ابزار اصلی ومهم هر فعاليت تجاری وتخصصی است، قرارداد ناقص، پروژه های شما را به سر انجام نمی رساند. شرکت های معتبر بدون حضور مشاورين حقوقی مذاکره  نمی کنند

 

شرکت های مهم و معتبرايرانی يا خارجی، بدون حمايت مشاورين حقوقی هرگز وارد مذاکرات قراردادی نمی شوند . شما نيز برای حفظ منافع ملی کشور و يا خصوصی خود بايداز حمايت های  حقوقی مشابهی استفاده کنيد، درغير اين صورت امتياز بزرگی به طرف قراردادی خود اعطاء خواهيد کرد.

وکلا و ومشاورين ما با عالی ترين تحصيلات مرتبط دانشگاهی، وبا حد اقل ده سال سابقه کار در امورقراردادها، می توانند انتخاب  مناسبی باشند. دفتر ما، رزومه تحصيلی وکاری مستند وکلا ومشاورين قراردادی خود را به شما ارائه خواهد دهد تا آگانه تصميم بگيريد. علم حقوق رشته های تخصصی گوناگونی دارد.

انتخاب مشاور قراردادی شما بايد از بين دانش آموختگان حقوق با تجربه  دررشته "حقوق خصوصی" باشد.

اين حق شما است، که قبل از انتخاب ازمشاور حقوقی خود، رزومه مستند تحصيلی و کاری او را مطالبه  کنيد.  برای چنين امر مهمی، ازوکيل يا مشاوره حقوقی متخصص استفاده کنيد،آ گاهانه انتخاب کنيد تا به نتيجه مطلوب برسيد.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839