خدمات حقوقی فوری - گروه حقوقی لیبرا

ماخدمات فوری حقوقی بااين هدف ارائه می دهيم تا شما هرگز سند يا نوشته تعهدآوری را بدون بازنگری حقوقی امضاء نکنيد
خدمات فوری حقوقی با اين هدف ارائه می شود که:
شما هرگز  سند يا نوشته تعهدآوری را ،بدون بازنگری حقوقی، امضاء نکنيد
بايدتوجه داشت که کلمات وعبارات هرسند يانوشته تعهد آوردارای بارحقوقی ومالی است وگاه آثار نامطلوب ناخواسته ای را به وجود خواهد آورد. تشخيص نوع و ميزان تعهدات هر سند نيازبه دانش حقوقی وتجربه دارد.
درحالی که استفاده به موقع ازخدمات حقوقی فوری، بسيارساده وارزان است، ولی احياء حقوق از دست رفته، اگر ممکن باشد، بسيارپرهزينه، طولانی وآزار دهنده است.
دفترمابا ايجاد واحد خدمات حقوقی می تواند درهرزمان، بااعزام يکی ازوکلاو ومشاورين حقوقی خود به محل و يا از ره دور( از طريق فکس و ايميل)، سند يا نوشته تعهد آور را فبل از امضاء ، از نظر حفظ منافع شما بررسی کند، تا احتمال ايجاد زيان های مالی فراوان واسترس های آزار دهنده آتی به حد اقل کاهش يابد.
خدمات حقوقی فوری ساعتی، بنابه ضرورت و با هدف ترويج فرهنگ "استفاده به موقع ازخدمات حقوقی" به وجود آمده است. اين نوع ازخدمات، به صورت ماهيانه يا حتی موردی برای شرکت ها ی کوچک وتجارنيز، قابل ارائه است.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839