خدمات تخصصی مهاجرت - گروه حقوقی لیبرادر دفترما، حقوقدانانی درمورد مهاجرت  به شما مشاوره خواهند داد که به قوانين ومقررات کشورهای مهاجرپذير تسلط دارند

وخود نيزمهاجرت را تجربه کرده وسال ها درخارج زندگی کرده اند. مهاجرت تابع عوامل شخصی متعددی است، بنابراين آنچه برای فردی مناسب، برای ديگری ممکن است بسيارپرمخاطره باشد.

اگر تصميم داريد زندگی خود ويا خانوادتان را در چنين مسيری نه چندان سهل و هموار قراردهيد، هرگز بدون مطالعه ومشاوره با حقوقدانان آگاه اقدام نکنيد. مهاجرت در بهترين و راحترين شکل آن با مشکلات زيادی همراه است.

چه بسيارند کسانی که به توصيه دوستان و آشنايان اقدام به مهاجرت کرده اند ودرمسير پرمخاطره آن بامشکلات مالی، خانوادگی وروحی فراوانی مواجه شده اند. دربرابر افراد زيادی را هم می بينيم که از طريق مهاجرت به شغل وزندگی به مراتب بهتری دست يافته اند.

مهاجرت همواره بادشواری هائی از نوع ديگر همراه است، بی جهت نيست که گفته می شود مهاجرت در واقع جايگزين کردن مشکلات فعلی با مشکلات جديد است، که البته اگر دشواری های نوع جديد قابل تحمل تر باشد مهاجرت توجيه پذير است.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839