حضور فوری در هر کشور خارجی - گروه حقوقی لیبرا

طرف خارجی قراردادی شما، تعهداتش راانجام نمی دهد؟ ضمانت نامه خارجی شما وصول نشده است؟ درمراجع  قضائی يا داوری عليه شما طرح دعوی شده است، مشکل بانکی يا دريافت مجوز خارجی داريد؟ جائی برای نگرانی نيست . گروه حقوقی ما، مشاورين حقوقی متخصصی در اختيار دارد که می توانند درکوتاه ترين مدت، همراه يا به نمايندگی شما، درهرکشور خارجی حضور يابند. آنان، که  دانش آموختگان دانشگاه های اروپائی هستند و به زبان های انگليسی و فرانسه تسلط  کامل دارند، با شناخت  نظام های حقوقی خارجی، به موقع در محل از حقوق و منافع شما دفاع خواهند کرد و درصورت نياز به طرح دعوای حقوقی، وکيل متخصص محلی را به شما پيشنهاد خواهند کرد و تا خاتمه دعوای حقوقی با وکيل خارجی از راه دور همکاری خواهند کرد. تجارت  در دنيای امروز، که به درستی دهکده جهانی ناميده می شود، بدون استفاده از خدمات تخصصی حقوقی امکان پذير نيست. حقوقدان از لحظه تاسيس هرشرکت و تا زمان خاتمه تشريفات انحلال آن  بايد حضور فعال داشته باشند تا از بتوان از بروز مشکلات حقوقی  ناخواسته جلوگيری کرد.

IRAN

982122609221+

982122609330+

No 1684 Unit 3 Shariati St Near Sadr Bridge Tehran IRAN ,Zip Code: 19147-45555

CANADA

14164771878+

14169817655+

 Libra Liana Inc  2201 -250 Yonge St  Toronto, Ontario  M58 2L7 Canada

USA

14073935700+

14073630319+

 Libra liana Co LLC  4700 Millenia Blvd, Suite 175  Orlando Florida ,Zip Code: 32839